Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Joutsenon Veneseura r.y. ja sen kotipaikka on Joutsenon kunta.

2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää, edistää ja tukea moottorivene- ja purjehdusurheilun harrastusta sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää huvi- ja kilpailutilaisuuksia, harjoittaa yhdessä liikepaikassa kahvila- ja ravintolaliikettä ja venepaikka- ja venevuokraustoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta veneilyn tarvikkeita, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion tuottaminen sen toimintaan osallisille.

3. Jäseneksi ottaminen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen perusteella.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Juniorijäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka on alle 18-vuotias.

5. Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle. Kokouksessa vaaditaan Erottamispäätökseen vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

6. Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen ja juniorijäsen jäsenmaksujen päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Juoniorijäsenen jäsenmaksu ei saa ylittää puolta varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

7. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa jotain määrättyä asiaa varten.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain kolme (3) jäsentä on erovuorossa. Ensimäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla.

8. Jaostot
Yhdistykselle voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja hoitamaan eri tehtäviä yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Jaostojen toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

9. Toimihenkilöt ja toimikunnat
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajat sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä.

10. Toimintakausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään ennen 31. päivänä tammikuuta. Tarkastuksesta on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

11. Yhdistyksen nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä tai taloudenhoitajan kanssa.

12. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi: Kevätkokous maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti anovat jotain määrättyä asiaa varten.

13. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus julkaisemalla siitä lehti-ilmoituksen yhdistyksen syyskokouksessa määräämässä paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä vähintään seitsämän (7) päivää ennen kokouspäivää.

Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta taikka kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.

14. Kevätkokouksen työjärjestys
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
 2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen,
 3. Kokousvirkailijoiden valitseminen,
 4. Esitetään hallituksen vuosikertomus päättyneeltä toimintakaudelta,
 5. Esitetään hallituksen tilikertomus ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, ja
 7. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu kevätkokouksen esityslistalle.

15. Syyskokouksen työjärjestys
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
 2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen,
 3. Kokousvirkailijoiden valitseminen,
 4. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle,
 5. Esitetään hallituksen seuraavaa toimintakautta varten laatima talousarvio sekä ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja niiden suorittamisen ajankohta,
 6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja (kommodori) tai varapuheenjohtaja (varakommodori) erovuoroisen tilalle,
 7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kolme (3) muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle,
 8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa,
 9. Esitetään hallituksen esitys siitä paikkakunnalla ilmestyvästä päivälehdestä, jossa yhdistyksen kokouskutsut tulee ilmoittaa, ja
 10. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu syyskokouksen esityslistalle.

16. Yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat
Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjaimellisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

17. Äänioikeus ja äänestys
Äänioikeus on yhdistyksen kokouksissa kunniajäsenillä ja varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet liittymis- ja jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä. Juniori- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä heitä voi valita yhdistyksen hallitukseen.

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaalit toimitetaan umpilipuin, jos niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.

18. Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus yhdistyksen kokouksessa läsnäolevien äänimäärästä tullakseen hyväksytyksi.

19. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnäolevien äänimäärästä.

20. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, päättää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Säännöt on hyväksyttu ja rekisteröity
Oikeusministeriössä 4.2.1987.