Säännöt

Hyväksytty 18.12.2020

Joutsenon Veneseura ry

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joutsenon Veneseura ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

 1. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää, edistää ja tukea moottorivene- ja purjehdusurheilun harrastusta sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää huvi- ja kilpailutilaisuuksia, harjoittaa yhdessä liikepaikassa kahvila- ja ravintolaliikettä ja venepaikka- ja vuokraustoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta veneilyn tarvikkeita, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion tuottaminen sen toimintaan osallisille.

 1. Jäseneksi ottaminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen perusteella.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Puolisojäseneksi tai juniorijäseneksi, joka on alle 18-vuotias voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. 

 1. Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun, liittymismaksun, laituri- tai talvisäilytysmaksun suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. 

Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätökseen vähintään kaksi kolmasosa (2/3) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

 1. Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatus-, puoliso- ja juniorijäsenten maksut päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Juniorijäsenen jäsenmaksu ei saa ylittää puolta varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. 

 1. Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori), sekä kuusi (6) muuta jäsentä. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa jotain määrättyä asiaa varten.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain kolme (3) jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla. 

 1. Jaostot

Yhdistykselle voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja hoitamaan eri tehtäviä yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Jaostojen toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

 1. Toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajat sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä. 

 1. Toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tarkastuksesta on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi: Kevätkokous huhti- tai toukokuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa. 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti anovat jotain määrättyä asiaa varten.

 1. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus julkaisemalla siitä lehti-ilmoituksen yhdistyksen syyskokouksessa määräämässä paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää.

Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta taikka kiinteistön tai osakkeiden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, velan otosta tai pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.

 1. Kevätkokouksen työjärjestys

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen
 3. Kokousvirkailijoiden valinta
 4. Esitetään hallituksen vuosikertomus päättyneeltä toimintakaudelta.
 5. Esitetään hallituksen tilikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama     lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu kevätkokouksen esityslistalle.
 1. Syyskokouksen työjärjestys
 1. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 2. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen.
 4. Kokousvirkailijoiden valinta.
 5. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
 6. Esitetään hallituksen seuraavaa toimintakautta varten talousarvio sekä ehdotus     liittymis- ja jäsen- sekä venepaikkojen maksujen suuruudesta ja niiden suorittamisen     ajankohdasta.
 7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja (kommodori)tai     varapuheenjohtaja (varakommodori) erovuoroisen tilalle.
 8. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kolme (3) muuta hallituksen jäsentä     erovuoroisten tilalle.
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan     seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
 10. Esitetään hallituksen esitys siitä paikkakunnalla ilmestyvästä päivälehdestä, jossa     yhdistyksen kokouskutsut tulee ilmoittaa.
 11. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu syyskokouksen esityslistalle.
 1. Yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat 

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 1. Äänioikeus ja äänestys

Äänioikeus on yhdistyksen kokouksissa kunniajäsenillä sekä puolisojäsenillä sekä varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet liittymis- ja jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä. Juniori- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä heitä voi valita yhdistyksen hallitukseen.

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaalit toimitetaan umpilipuin, valtakirjalla ei voi äänestää.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava kolmen neljäsosan (3/4) kannatus yhdistyksen kokouksessa läsnä olevien äänimäärästä tullakseen hyväksytyksi.

 1. Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään neljän viidesosan (4/5) kannatus läsnä olevien äänimärästä.

 1. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa 

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta päättää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.