Pe 20.10.2023 klo 17 syyskokous ja kauden päättäjäiset

Joutsenon veneseura ry:n syyskokous perjantaina 20.10.2023 ravintola Sataman tornissa. Kokous alkaa kello 17.30. Kahvitarjoilu alkaa noin kello 17. Kokouksen päätyttyä lämmin ruoka ja sauna noin kello 19 alkaen.

Kokouksen keskeisimmät asiat tiivistettynä: Hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, hallituksen jäsenien ja varakommodorin valinta (varakommodori ja kolme hallituksen jäsentä erovuorossa), Pöyhiänniementien ja talvisäilytysalueen aidan välisen maakaistaleen myynti Lappeenrannan kaupungille sekä sääntömuutosehdotuksen käsittely.

Työjärjestysluonnos:

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen.

3. Kokousvirkailijoiden valinta.

4. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.

5. Esitetään hallituksen seuraavaa toimintakautta varten talousarvio sekä ehdotus liittymis- ja jäsen- sekä venepaikkojen maksujen suuruudesta ja niiden suorittamisen ajankohdasta.

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen varapuheenjohtaja (varakommodori) erovuoroisen tilalle.

7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kolme (3) muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan kaksi (2) toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.

9. Esitetään hallituksen esitys siitä paikkakunnalla ilmestyvästä päivälehdestä, jossa yhdistyksen kokouskutsut tulee ilmoittaa.

10. Maa-alueen myynti Lappeenrannan kaupungille.

Hallituksen esitys: ”Joutsenon Veneseura ry hyväksyy n. 586 m² suuruisen kiinteistön 405-535-23-105 määräalan myymisen Lappeenrannan kaupungille hintaan 197 euroa. Kauppahinta sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) siten, että perusindeksinä on indeksipisteluku 2296 (5/2023) ja tarkistusindeksinä kauppakirjan allekirjoitusajankohtaa edeltävä elinkustannusindeksin pisteluku. Joutsenon Veneseura ry:n syyskokous valtuuttaa Ville Lahden ja Timo Mattilan allekirjoittamaan kauppakirjan.”

11. Sääntömuutosehdotus.

Hallituksen esitys sääntömuutoksista tämän kokouskutsun lopussa.

12. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu syyskokouksen esityslistalle.

Asiat, jotka veneseuran jäsen haluaa saada yhdistyksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Ystävällisin terveisin,
Ville Lahti
Kommodori, Joutsenon veneseuran puheenjohtaja
puh. 0503507449
kommodori@joutsenonveneseura.fi

Sääntömuutosehdotus

Joutsenon Veneseura ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joutsenon Veneseura ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää, edistää ja tukea veneily- ja purjehdysharrastusta, sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen taitoja. Yhdistys toimeenpanee kursseja ja käytännön harjoituksia, järjestää kilpailuja ja vaikuttaa veneilyn olosuhteiden kehittämiseen Saimaan vesistöalueella.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää huvi- ja kilpailutilaisuuksia sekä harjoittaa omistamansa sataman alueella venepaikka-, vuokraustoimintaa ja muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää taloudelliselta arvoltaan vähäistä liiketoimintaa. Yhdistys voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta veneilytarvikkeita. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Yhdistys voi omistaa ja vuokrata yhdistyksen tarkoituksen mukaisia kiinteistöjä, rakennuksia ja irtainta omaisuutta, omistaa arvopapereita sekä olla jäsenenä seuran tarkoitusta tukevien yhdistysten jäsenenä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion tuottaminen sen toimintaan osallisille. Yhdistyksen toiminta muutoinkaan ei saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3. Jäseneksi ottaminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Puolisojäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella henkilön, joka asuu avioliiton omaisissa olosuhteissa samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Puolisojäsenestä tulee varsinainen jäsen ilman erillistä hakemusta varsinainen jäsen tämän maksaessa varsinaisen jäsenen ja puolisojäsenen liittymismaksun erotuksen. Puolisojäsenestä tulee yhdistyksen varsinainen jäsen ilman liittymismaksua, mikäli samassa taloudessa asuva varsinainen jäsen menehtyy.

Juniorijäseneksi, joka on alle 18-vuotias, voi yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa. Juniorijäsenestä tulee yhdistyksen varsinainen jäsen 18-vuotta täytettyään.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli varsinainen jäsenyys ei pääty jäsenen menehtymiseen, puolisojäsenyys päättyy varsinaisen jäsenyyden päättyessä. Puolisojäsenyys päättyy, mikäli varsinainen- ja puolisojäsen eivät asu samassa taloudessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun tai liittymismaksun suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

Eronnut tai erotettu jäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan vuoden alusta lähtien.

Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle. Kokouksessa vaaditaan erottamispäätökseen vähintään kaksi kolmasosa (2/3) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

5. Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatus-, puoliso- ja juniorijäsenten maksut päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

Juniorijäsenen jäsenmaksu ei saa ylittää puolta varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

6. Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori), sekä 4-10 muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla. Hallituksen jäsenet ovat saapuvilla kun he ovat kokouksessa fyysisesti läsnä tai heillä on kuva- ja ääniyhteys kokoukseen (etäosallistuminen). Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus päättää hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista yhdistyksen syyskokouksessa päätetyn enimmäismäärän rajoissa.

7. Jaostot

Yhdistykselle voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja hoitamaan eri tehtäviä yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Jaostojen toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

8. Toimihenkilöt ja toimikunnat

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajat sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä.

9. Toimintakausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tarkastuksesta on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

10. Yhdistyksen nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan kanssa.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi: Kevätkokous huhti- tai toukokuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin kun vähintään kymmenen (10) jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti anovat jotain määrättyä asiaa varten.

12. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää postittamalla jäsenille kutsukirjeen, sähköpostin tai julkaisemalla siitä lehti-ilmoituksen yhdistyksen syyskokouksessa määräämässä paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu julkaistaan myös seuran internet -sivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta taikka kiinteistön tai osakkeiden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, velan otosta tai pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.

13. Kevätkokouksen työjärjestys

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkistajien valinta.

4. Esitetään hallituksen vuosikertomus päättyneeltä toimintakaudelta.

5. Esitetään hallituksen tilikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu kevätkokouksen esityslistalle.

14. Syyskokouksen työjärjestys

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkistajien valinta.

4. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.

5. Esitetään hallituksen seuraavaa toimintakautta varten talousarvio, ehdotus hallituksen ja yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioiden yhteismäärästä, ehdotus liittymis- ja jäsen- sekä laituripaikkojen ja veneiden säilytyspaikkojen maksujen suuruudesta ja niiden suorittamisen ajankohdasta.

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja (kommodori) tai varapuheenjohtaja (varakommodori) erovuoroisen tilalle.

7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi riittävä määrä hallituksen muita jäseniä toimikauden päättävien tilalle.

8. Valitaan kaksi (2) toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heidän varahenkilöt tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.

9. Esitetään hallituksen esitys siitä paikkakunnalla ilmestyvästä päivälehdestä, jossa yhdistyksen kokouskutsut voidaan ilmoittaa.

10. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu syyskokouksen esityslistalle.

15. Yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

16. Äänioikeus ja äänestys

Äänioikeus on yhdistyksen kokouksissa kunniajäsenillä, puolisojäsenillä, varsinaisilla jäsenillä ja 15-vuotta täyttäneillä juniorijäsenillä. Juniori- ja kannatusjäseniä ei voi valita yhdistyksen hallitukseen. Äänioikeutta ei ole jäsenillä, jotka eivät ole suorittaneet liittymis- ja jäsenmaksua määräaikaan mennessä.

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaalit toimitetaan umpilipuin, valtakirjalla ei voi äänestää.

17. Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava kolmen neljäsosan (3/4) kannatus yhdistyksen kokouksessa läsnä olevien äänimäärästä tullakseen hyväksytyksi.

18. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään neljän viidesosan (4/5) kannatus läsnä olevien äänimärästä.

19. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta päättää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.